Egzamin radcowski 2012 – prawo gospodarcze – opis istotnych zagadnień

OPIS ISTOTNYCH ZAGADNIEŃ dla Komisji Egzaminacyjnej do zadania z zakresu prawa gospodarczego (czwarta część egzaminu radcowskiego – 31 sierpnia 2012 r.)

1. Przygotowanie prawidłowej umowy wymaga w szczególności znajomości przepisów prawa z zakresu:

– Kodeksu cywilnego: dotyczących umowy o dzieło (art. 627 i nast.),

– Kodeksu spółek handlowych: dotyczących oznaczenia i zasad reprezentacji spółki partnerskiej (art. 90, art. 96) oraz spółki akcyjnej (art. 373 § 1),

– ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 34): dotyczących danych umieszczanych w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób przez podmioty wpisane do KRS,

– ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: art. 1 ust. 2 pkt 6 (określającego, że projekt architektoniczny stanowi utwór w rozumieniu przepisów tej ustawy), art. 9 (dotyczącego współtwórców utworu), art. 17 (dotyczącego istoty autorskich prawa majątkowych), art. 41 (dotyczącego przenoszenia w drodze umowy autorskich praw majątkowych oraz elementów istotnych tej umowy), art. 50 w zw. z art. 45 (dotyczących pól eksploatacji utworu), art. 54 (dotyczącego dostarczenia utworu), art. 55 (dotyczącego usterek i wad), art. 61 (dotyczącego projektów architektonicznych), art. 65 – 67 (dotyczących licencji).

2. Z punktu widzenia interesów spółki, najwłaściwsze byłoby napisanie przez zdającego ważnej umowy o wykonanie dzieła polegającego na sporządzeniu projektu architektonicznego wraz z przeniesieniem przez Architektów na Spółkę majątkowych praw autorskich, uwzględniającej założenia wskazane w zadaniu. Z uwagi na przeniesienie praw autorskich, umowa powinna być podpisana przez obu partnerów (współautorów).

3. Sprawdzianem poziomu wiedzy zdającego będzie także sposób przyjęcia dodatkowych elementów stanu faktycznego, takich jak np.: kwestia prawidłowego określenia w umowie postanowień dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych, wymienienia w niej właściwych pól eksploatacji, ustalenia zasad i sposobu zapłaty wynagrodzenia za świadczenia, które składają się na przedmiot umowy (za wykonanie dzieła oraz za przeniesienie majątkowych praw autorskich), obowiązków szczegółowych wykonawców dzieła, zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy czy odpowiedzialności wykonawców za naruszenie wszystkich ważnych dla Spółki postanowień.

4. Brak w projekcie umowy postanowień dotyczących przeniesienia na Spółkę autorskich praw majątkowych w sposób istotny powinien wpłynąć na obniżenie oceny. Zawarcie w projekcie umowy postanowień dotyczących udzielenia licencji zamiast przeniesienia autorskich praw majątkowych również powinno wpłynąć na obniżenie oceny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>